Solicitude de concesión

Solicitude oficial de concesión da licenza de uso da marca de garantía Galicia Calidade

Datos xerais da empresa solicitante

Representante legal da empresa solicitante
Datos da empresa solicitante
Enderezo social
Sistema de calidade
Subcontratación


Datos económicos e comerciais da empresa solicitante
Indique os mercados principais aos que van dirixidos os seus produtos:

Produtos/Servizos e marcas comerciais

Documentación aportada

Lembramos que é necesario para o inicio do trámite da solicitude aportar a Galicia Calidade S.A.U. a seguinte documentación.

Documentación de carácter administrativo

A documentación deberá aportarse antes do remate do procedemento.

Documentación de carácter técnico
Outro tipo de documentación
Proxecto de utilización da marca

Datos de acceso

Indique os datos de acceso á súa área de solicitante para que poida comprobar online o estado da súa solicitude.

Declaración de aceptación

DECLARO:
Ter coñecemento do sistema de concesión da licencia de uso da marca de garantía Galicia Calidade 1 , e comprométome a respectar o procedemento de concesión, e en particular, a recibir e prestar colaboración no mesmo, facilitando as actividades de verificación, a resolución de reclamacións, o exame da documentación e o acceso a todas as áreas, rexistros e persoal relacionado co alcance da concesión.

1 Según o procedemento PE 02: "Concesión e mantenemento, renovación, anulación e suspensión da licencia de uso" en vigor de GALICIA CALIDADE S.A.U. que se me facilitou.